Personlige verktøy
Du er her: Forside Syn og hørsel
Tilbake til Sansetap.no

Synshemning, hørselshemning og kombinerte sansetap

Syn

Det skjer normalt en generell svekkelse av synssystemet når vi eldes. Men disse normale aldringsforandringene fører vanligvis ikke til dramatiske endringer i evnen til å se. Godt tilpassede briller og god belysning vil vanligvis avhjelpe disse problemene.

Det er først og fremst aldersrelaterte sykdommer i øyet som skaper de alvorligste funksjonsvanskene. Sannsynligheten for å få en øyesykdom er omlag 6-8 ganger større blant eldre over 65 år enn i befolkningen forøvrig. Økningen i forekomsten av blindhet og svaksynthet blant eldre er særlig framtredende hos eldre etter 70-75 år. Alvorlig synshemning må derfor i stor grad sies å være et aldersproblem.

Les mer om de vanligste øyesykdommene eller se på synstapsimulatoren.

synssimuthumb

Hørsel

Den vanligste typen av hørselsnedsettelse hos eldre er knyttet til defekter i det indre øret eller nevrale forhold. De vanligste årsakene er aldring og støyskader. Andre årsaker kan være forgiftning, infeksjoner og Ménièrs sykdom.

Det som kjennetegner det typiske aldersrelaterte hørselstapet er en redusert evne til å oppfatte tale. Det er særlig evnen til å oppfatte konsonanter som gjør taleoppfatningen problemfylt. Vanskene blir særlig framtredende når lyttebetingelsene er dårlige.

Tallet for forekomst varierer, men en studie i Nord-Trøndelag viste at ca. 90 % av de over 80 år hadde hørselsproblemer.

Les mer om nedsatt hørsel eller lytt på  hørselstapsimulatoren.

auidotapssimulator

Kombinerte sansetap

Økte forekomst av syns- og hørselsproblemer i eldre år øker også sannsynligheten for at sansetapene forekommer i kombinasjon hos en og samme person. Når både syn og hørsel svekkes, gir dette mer komplekse og alvorlige funksjonsvansker enn når syns- og hørselshemning opptrer hver for seg. En effekt er at sansetapene gjensidig forsterker hverandre ved at evnen til å kompensere for det enkelte sansetapet svekkes.

Les mer om kombinerte sansetap.

Den nordiske definisjon av døvblindhet.

Side-alternativer