Personlige verktøy
Du er her: Forside Syn og hørsel Den nordiske definisjon av døvblindhet
Tilbake til Sansetap.no

Den nordiske definisjon av døvblindhet

En nordisk definisjon ble revidert i 2007. Definisjonen er funksjonell i den forstand at de praktiske og sosiale konsekvensene av funksjonshemningen vektlegges sammen med den medisinske status på syn og hørsel. På denne bakgrunn kan døvblindheten identifiseres, og slik danne grunnlag for den videre rehabiliteringen. Det antas at et større antall eldre med aldersrelaterte syns- og hørselsvansker kommer innunder denne definisjonen.

Definisjonen

Døvblindhet er en spesifikk funksjonshemning.
Døvblindhet er en kombinert syns- og hørselshemning. Den begrenser en persons aktiviteter og hindrer full deltakelse i samfunnet i et slikt omfang at det krever at samfunnet støtter med særlig tilrettelagte tjenestetilbud, tilpasning av omgivelsene og/eller tekniske hjelpemidler.
 

Kommentarer til og utdypning av definisjonen

1. Syn og hørsel er avgjørende for å kunne motta informasjon. En nedsettelse av disse to sansene som gir informasjon over avstand vil derfor øke behovet for å bruke de sanser som er egnet til å motta informasjon innenfor rekkevidde (taktilt, kinestetisk, haptisk, lukt og smak), støtte seg til hukommelse og trekke logiske slutninger.

2. Type og omfang av spesifikke tilpasninger i omgivelser og tjenestetilbud avhenger av: 

  • tidspunktet for når døvblindheten inntrådte, sett i forhold til kommunikasjonsutvikling og språktilegnelse
  • graden av syns- og hørselshemningen, om den er kombinert med andre funksjonshemninger og om den er stabil eller progredierende.


3. En person med døvblindhet kan være mer funksjonshemmet i én aktivitet og mindre funksjonshemmet i en annen. Derfor er det behov for at hver enkelt aktivitet og deltakelse i denne vurderes hver for seg. Varierende funksjonsevne i den enkelte aktivitet og deltakelse i denne kan videre være påvirket av forhold i omgivelsene, samt av individuelle personlige forhold.

4. Døvblindhet medfører varierende behov for at alle aktiviteter tilpasses individuelt, og spesielt når det gjelder: 

  • enhver form for informasjon
  • sosialt samspill og kommunikasjon
  • orientering i rom og fri bevegelse
  • dagliglivets gjøremål
  • krevende nær-aktiviteter, herunder lesing og skriving


Tilpasningene skal utføres i et likeverdig, involverende samarbeid mellom personer med døvblindhet og deres omgivelser. Det er samfunnets ansvar at dette skjer.

5. Ved tilrettelegging av tjenestetilbud og tilpasning av omgivelsene er det behov for en tverrfaglig tilnærming, samt spesifikk kunnskap i tilknytning til døvblindhet.

Side-alternativer