Personlige verktøy
Du er her: Forside Hjelpeapparatet
Tilbake til Sansetap.no

Hjelpeapparatet

Offentlige instanser

  • Kommunen har basisansvaret for habilitering og rehabilitering, jf. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. Kommunen skal sørge for formidling av nødvendige hjelpemidler og for å tilrettelegge livsarenaer som bolig, arbeid og fritid. Kommunen skal vurdere behov for hjelpemidler og annen tilrettelegging som ett av flere alternative tiltak på grunnlag av brukerens samlede behov. Om nødvendig skal kommunen be om bistand fra NAV Hjelpemiddelsentral eller fra andre relevante instanser.

  • Fylkeskommunen skal blant annet sørge for at personer som bor i fylket ytes nødvendig habilitering og rehabilitering i spesialisthelsetjenesten, i og utenfor institusjon. Transporttjeneste for funksjonshemmede (TT-tjeneste) er et fylkeskommunalt ansvar. TT-tjenesten er ikke lovpålagt.
  • Staten gir tjenester som støtter opp om kommunenes og fylkeskommunenes ansvar. Spesialisthelsetjenesten er et statlig ansvar.  Ved sykehusene finnes spesialisttjenester for syn og hørsel, øyeavdelinger og  øre-nese-hals avdelinger. Flere kompetansesenter har landsdekkende ansvar i forhold til rådgiving og veiledning ovenfor syns- og hørselshemmede. Innen Helse Nord RHF er det etablert en nasjonal kompetansetjeneste for personer med kombinert, alvorlig syns- og hørselshemning/døvblindhet. Se Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde


Tjenestene på de forskjellige nivåene supplerer hverandre.

Kommunen

Kommunehelsetjenesten

Kommunen har blant annet hovedansvar for å gi hjelp til personer med synshemming og/eller hørselshemming. De fleste kommuner har ordninger med egne synskontakter og/eller hørselskontakter. Det er ofte kommunenes ergoterapeuter som har denne funksjonen. Syns- og hørselskontakten kan blant annet vurdere behovet for tekniske hjelpemidler. Ved hjemmebesøk kartlegges hjelpemiddelbehovet, utprøving foretas og det gis hjelp til å fylle ut søknadskjema.

Før syns- og hørselskontakten kan vurdere behov for hjelpemidler og andre tjenester, må syns- og/eller hørselvanskene være utredet hos spesialist. Fastlegen henviser til utredning av hørsel på hørselssentral eller hos privatpraktiserende spesialist på hørsel. På samme måte henviser fastlegen til utredning av synet hos øyelege.

Ved mistanke om døvblindhet skal fastlege og syns- og hørselskontakt i kommunen kontaktes. Spørsmål vedrørende identifisering av døvblindhet kan også rettes til Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde (NKDB).

Hvis man opplever at synet gradvis blir dårligere uten at det er mistanke om sykdom, er det vanlig å henvende seg til en privatpraktiserende optiker først. Ved symptomer på øyesykdommer skal optiker henvise til øyelege.

Er det behov for høreapparat, skjer tilpasningen av høreapparatet på en hørselssentral eller hos privatpraktiserende øre-nese-hals-spesialist.

Kommunen skal henvise videre til andre instanser, f. eks. hjelpemiddelsentralen eller et kompetansesenter, dersom de selv ikke kan gi tilstrekkelig hjelp. Kommunen dekker midlertidige behov for hjelpemidler. Ved varige funksjonsnedsettelser (over to år) er det hjelpemiddelsentralen som er ansvarlige for utlån.

Informasjonstjenesten i kommunen vil være behjelpelig med å formidle kontakt til syns- og/eller hørselskontakter, evt. kommunens  rådgivningstjeneste for hørselshemmede og døvblinde der slik finnes.

I våre største byer finner vi kommunal rådgivningstjeneste for hørselshemmede og kombinerte syns- og hørselsvansker/døvblindhet.

Les mer om disse tilbudene. 

Rådgivningskontoret for syn- og hørselshemmede i Oslo (Søk på Tilbud til syn- og hørselshemmede).

Ressurssenter for hørsel og syn i Trondheim

Rådgivningskontor for hørselshemmede og døvblinde i Bergen

Rådgivningskontor for hørselshemmede og deres nettverk i Stavanger 

 

NAV-kontoret

NAV-kontor i kommunen informerer om  de ytelser som kan gis gjennom Lov om folketrygd.
Folketrygden har en rekke hjelpeordninger som syns- og hørselshemmede kan ha krav på.
Det kan være støtte til ekstrautgifter som funksjonshemmingen fører med seg, det kan være støtte til rehabiliteringstiltak og/eller særskilt tilsyn og pleie.

Ta kontakt med NAV-kontoret i kommunen for mer informasjon om ytelser gjennom Lov om folketrygd. 

 

Staten

NAV har en hjelpemiddelsentral i hvert fylke. De er ressurs- og kompetansesentre innen tekniske hjelpemidler, tolkeoppgaver for hørselshemmede og døvblinde og hjelpemiddelformidling. Målsettingen er å bidra til at funksjonshemmede får løst sine praktiske problemer ved hjelp av tekniske hjelpemidler, tolketjenester og/eller ergonomiske tiltak. Hovedansvaret er å bistå kommunene i formidlingsprosessen, samt supplere de kommunale tjenestene på dette området.

Hjelpemiddelsentralen driver også ambulant virksomhet, og arbeidet skjer delvis ute i kommunene - i brukernes eget nærmiljø og sammen med fagpersoner i kommunen.

Sentralene skal blant annet gi veiledning i formidling av tekniske hjelpemidler på områdene syn og hørsel, formidling av tolkeoppdrag og tilrettelegging av kommunikasjon for hørselshemmede. De skal også hjelpe til med utprøving og oppfølging i saker som er kompliserte.

De fleste hjelpemiddelsentralene har en døvblindekontakt. Døvblindekontakten kan bistå med råd og veiledning når det gjelder hjelpemiddelbehov for personer med kombinerte syns- og hørselsvansker eller døvblindhet.

Lenker til NAV Hjelpemiddelsentraler i de enkelte fylkene finner du her. 

 

Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde

Regionsentrene 

Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde er tilknyttet Helse Nord RHF, og omfatter 6 ulike sentre, hvorav to er landsdekkende, de fire øvrige er regionale. Sentrene skal bistå kommunene med råd og veiledning når det gjelder tjenester for personer med alvorlig grad av kombinerte syns- og hørselsvansker/døvblindhet.

Følgende sentre inngår i Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde: 

Regionsenter for døvblinde, Universitetssykehuset i Nord-Norge (Dekker fylkene Nordland, Troms og Finnmark og Svalbard.)

Landsdekkende funksjoner

 

Statped

Statped er en statlig spesialpedagogisk tjeneste og en del av opplæringssektoren, underlagt Kunnskapsdepartementet. Statped er inndelt i fire regioner med fagavdelinger. Fagavdelingene dekker tjenester innen 6 fagområder: ervervet hjerneskade, hørsel, kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet, sammensatte lærevansker, språk/tale og syn. Tjenestene gis på bakgrunn av barnehageloven og opplæringsloven. Tjenester til voksne gis på bakgrunn av opplæringslova § 4A-1 og § 4A-2. 

 

Spesialisthelsetjenesten

Spesialisthelsetjenesten er de helsetjenester som ikke hører til kommunens ansvar. Tjenesten omfatter sykehus og en rekke andre spesialiserte institusjoner og privatpraktiserende spesialister. De fleste større sykehus har en hørselsentral og en øyeavdeling. For å få hjelp fra spesialisthelsetjenesten må pasienten bli henvist fra kommunehelsetjenesten (fastlege eller legevakten).

Det er fire regionale helseforetak (RHF) som har ansvar for spesialisthelsetjenesten i landet:

 

Psykisk helse

Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse (NBHP) er et nasjonalt behandlingstilbud for personer med psykiske utfordringer og nedsatt hørsel, nedsatt syn eller døvblindhet. Hovedmålsettingen til NBHP er å sikre at disse personene får et like godt tilbud innen psykisk helsevern som den øvrige befolkningen har tilgang til.  

 

Statsforvalteren

Statsforvalteren er statens representant i fylkene. Statsforvalteren har tilsynsansvar  og er klageinstans når det gjelder lovpålagte tjenester som stat og kommune yter. Dette gjelder blant annet avgjørelser og vedtak etter helse- og omsorgstjenesteloven og spesialisthelsetjenesteloven. 

 

Interesseorganisasjoner

Det finnes flere interesseorganisasjoner for personer med synsnedsettelse, hørselsnedsettelse og kombinerte syns- og hørselsvansker/døvblindhet. Mange av organisasjonene tilbyr kurs, sosiale samlinger, aktiviteter og lokalt likemannsarbeid. 

Ta kontakt med de respektive interesseorganisasjoner for å få nærme informasjon om lokalavdelinger og deres tilbud.

     Teksttelefon: 22 63 99 01. E-post: hlf@hlf.no

  • Norges Døveforbund, Grensen 9, 0159 Oslo. Tlf: 23 31 06 30. Fax: 23 31 06 50. Teksttelefon: 23 31 06 40.  E-post: post@doveforbundet.no
  • Foreningen Norges Døvblinde (FNDB). Post: Postboks 5922 Majorstuen, 0308 Oslo. Besøksadresse: Sporveisgt. 10, 0354 Oslo. Tlf: 22 93 33 50. Fax: 22 93 33 51. Teksttelefon: 22 93 33 52. E-post: fndbred@online.no

 

Her er oversikt over flere interesse- og brukerorganisasjoner og andre nyttige adresser. 

Side-alternativer