Personlige verktøy
Du er her: Forside Rettigheter Utdrag fra lov om folketrygd
Tilbake til Sansetap.no

Utdrag fra lov om folketrygd

§6-3, §6-4, §10-6 og §10-7 angår spesielt personer med sansetap.

I sin helhet kan Lov om Folketrygd leses her.                                             

§ 5-8. Fysioterapi

Trygden yter stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos fysioterapeut.

 

§ 5-22. Bidrag til spesielle formål

Trygden kan yte bidrag til dekning av utgifter til helsetjenester når utgiftene ikke ellers dekkes etter denne loven eller andre lover.
 

§ 6-3.Grunnstønad

Grunnstønad ytes til et medlem som på grunn av varig sykdom, skade eller lyte, har nødvendige ekstrautgifter
a) til drift av tekniske hjelpemidler
b) til transport, herunder drift av medlemmets bil
c) til hold av førerhund
d) til teksttelefon og i særlige tilfeller til vanlig telefon
e) ved bruk av proteser, støttebandasje o.l.
f) på grunn av fordyret kosthold ved diett. Nødvendigheten av spesialdiett for den aktuelle diagnosen må være vitenskapelig dokumentert og alminnelig anerkjent i medisinsk praksis.
g) som følge av slitasje på klær og sengetøy.
Stortinget fastsetter satsene for grunnstønad. 
Det er et vilkår for rett til grunnstønad at de ekstrautgiftene som er nevnt i første ledd, minst svarer til laveste sats. Stønad etter høyere sats gis dersom ekstrautgiftene minst svarer til den forhøyede satsen. 
Grunnstønad til dekning av utgifter til transport ytes bare når vilkårene for rett til stønad er oppfylt før fylte 70 år.

 

§ 6-4. Hjelpestønad

Hjelpestønad ytes til et medlem som på grunn av varig sykdom, skade eller lyte, har behov for særskilt tilsyn og pleie. Hjelpestønad gis bare dersom det foreligger et privat pleieforhold. Likestilt med et privat pleieforhold er tilsyn og pleie av et barn som er plassert i et fosterhjem etter barnevernloven § 4-14. 
Stortinget fastsetter satsene for hjelpestønad. 
Det er et vilkår for rett til hjelpestønad at hjelpebehovet har et omfang som kan svare til et vederlag på minst samme nivå som den fastsatte satsen for hjelpestønad. 
Hjelpestønad til et barn gis bare for omsorgs- og pleiebehov som friske barn i samme alder ikke har. 
En person som er blind eller har så dårlig syn at vedkommende ikke kan rettlede seg ved hjelp av synet, anses for å fylle vilkårene for rett til hjelpestønad. 
Dersom det kan være adgang til både hjelpestønad og kommunal omsorgslønn, anvendes hjelpestønad først. Kommunen kan ta hensyn til hjelpestønaden ved tildeling og utmåling av omsorgslønnen.

 

§ 10-6. Stønad til bedring av funksjonsevnen i dagliglivet

Når et medlem har fått sin funksjonsevne i dagliglivet vesentlig og varig nedsatt på grunn av sykdom, skade eller lyte, ytes det stønad etter § 10-7. 
Stønaden ytes i forbindelse med tiltak som er nødvendige og hensiktsmessige for å bedre medlemmets funksjonsevne i dagliglivet eller for at vedkommende skal kunne bli pleid i hjemmet. 
Departementet gir forskrift om stønad etter denne paragrafen.

 

§ 10-7. Stønadsformer

Et medlem som fyller vilkårene i § 10-5 eller § 10-6, kan få stønad i form av utlån av, tilskott til eller lån til
a) hjelpemidler, herunder skolehjelpemidler med unntak av læremidler,
b) høreapparat,
c) grunnmønster til søm av klær,
d) førerhund,
e) lese- og sekretærhjelp for blinde og svaksynte,
f) tolkehjelp for hørselshemmede,
g) tolke- og ledsagerhjelp for døvblinde,
h) motorkjøretøy eller annet transportmiddel,
i) anskaffelse, vedlikehold og fornyelse av nødvendige og hensiktsmessige ortopediske hjelpemidler, brystproteser, ansiktsdefektproteser, øyeproteser og parykker.       
Til et medlem som fyller vilkårene i § 10-5, kan det også ytes stønad til ombygging av maskiner og tilrettelegging av fysisk miljø på arbeidsplassen. 
Til et medlem som fyller vilkårene i § 10-6, kan det også ytes tilskott til opplæringstiltak. 

Departementet gir forskrifter om stønad etter denne paragrafen, og kan herunder bestemme at hjelpemidler skal utlånes fra en hjelpemiddelsentral.

Side-alternativer