Personlige verktøy
Du er her: Forside Rettigheter Rettigheter og tilbud for personer med synsvansker
Tilbake til Sansetap.no

Rettigheter og tilbud for personer med synsvansker

 

 • Grunnstønad
  Grunnstønad tilstås hvis man har nødvendige ekstrautgifter på grunn av funksjonshemmingen. Dette er ekstrautgifter til for eksempel drift av tekniske hjelpemidler, hold av førerhund, slitasje på klær eller diett. Om funksjonshemningen har oppstått før fylte 70 år kan man ta med utgifter i forbindelse med transport. 
  Grunnstønad gis ikke til engangsutgifter, man må ha varige og regelmessige utgifter, de må dokumenteres og overstige laveste sats. Grunnstønad kan ytes etter 6 ulike satser. Grunnstønad er hjemlet i Lov om folketrygd § 6-3.
 • Hjelpestønad
  Den som har behov for særskilt tilsyn og pleie på grunn av "varig sykdom, skade eller lyte" har rett til hjelpestønad. Det må foreligge et privat pleieforhold. Etter § 6-4, femte ledd fremgår at en person som er blind eller som har så dårlig synsevne at vedkommende ikke kan rettlede seg ved hjelp av synet, anses å fylle vilkårene til  hjelpestønad. Dokumentasjon av synshemningen må foreligge. Selv om man ikke er så sterkt synshemmet, kan hjelpestønad likevel tilstås dersom man har andre sykdommer eller funksjonshemminger i tillegg, for eksempel hørselshemning/døvhet. Når vilkårene vurderes ser man på helheten, og har man et hjelpebehov vil flere lidelser eller funksjonshemminger til sammen kunne danne tilstrekkelig grunnlag til å få innvilget hjelpestønad. Hjelpestønad er en skattefri ytelse. Hjelpestønad er hjemlet i Lov om folketrygd § 6-4.
 • Fysioterapi
  Synshemmede med visusfunksjon redusert til 6/18 eller dårligere (med beste korreksjon), og/eller sterkt redusert synsfelt, får fysioterapibehandling dekket etter Lov om folketrygd når grunnen til henvisningen er synshemningen. Det må foreligge en henvisning fra lege. Det gis maks 24 timer av gangen. Det er ingen begrensninger i forhold til antall henvisninger i løpet av året. Det er ingen egenandel. Rettigheten er hjemlet i Lov om folketrygd § 5-8.
 • Rehabiliteringstilbud
  Tilpasningskurs for blinde, sterkt svaksynte og pårørende. Kursene gir opplæring som tar sikte på at man skal  fungere bedre og bli mer selvhjulpen i dagliglivet. Synshemmede kan i hovedregel få dekket utgifter for inntil fire tilpasningskurs med tilhørende suppleringskurs. Utgifter til tilpasningskurs for pårørende (familie, slektninger og andre nærstående personer) kan også dekkes. Kursene arrangeres vanligvis i regi av organisasjoner eller instanser som har kompetanse på feltet. Her kan du også få flere opplysninger om opplæringstiltakene.
  Se også oversikt over kurstilbud:

 • Rekreasjonsopphold
  Synshemmede kan få rekreasjonsopphold i inntil 4 uker ved godkjent kurssentra. Dette er hjemlet i Lov om folketrygd § 5-22.
 • Honnørkort
  Honnørkort fås når man er uføretrygdet, har nådd pensjonsalder eller er blitt synshemmet med visus 6/60 eller dårligere. Ta kontakt med det lokale NAV-kontor eller Norges Blindeforbund for å søke om dette.
  Honnørkortet gir 50 prosent rabatt på reiser med offentlig kommunikasjon for innehaver av kortet og ektefelle eller partner. På landbasert kollektivtransport kan hvem som helst være ledsager, det er innehaver av honnørkortet som bestemmer dette.
  Se rundskriv om rabattordningene fra Samferdelsdepartementet.
 • Lese-og sekretærhjelp
  Når det på grunn av synshemningen ikke er mulig å lese eller skrive  kan man søke om å få dekket utgifter til lese- og sekretærhjelp etter Lov om folketrygd § 10-7.  Det gis inntil 30 timer per måned (360 timer i året) for å kunne delta i organisasjonsarbeid, politisk eller sosialt arbeid og inntil 20 timer pr. år til dagliglivets gjøremål. Innenfor områdene arbeid og utdanning gis det så mange timer det er behov for. Lese- og sekretærhjelpen trenger ingen spesiell utdanning. Den som har behov for lese- og sekretærhjelp kan selv velge person til oppgaven.

 • Utlån av bøker på lyd eller punktskrift
  Synshemmede og andre med lesevansker kan låne lydbøker fra Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek. Ved innmelding som ny bruker kreves dokumentasjon fra en fagperson (lege, fysioterapeut eller andre) som kan bekrefte funksjonshemningen. Synshemmede som er registrert i Norges Blindeforbund  trenger ikke slik dokumentasjon. Bøker i punktskrift og tilrettelagte elektroniske bøker (DAISY-bøker) lånes ut gratis. Utlån skjer i hovedsak pr. post og forsendelsene er fritatt fra porto.

 • Transporttjeneste.
  Synshemmede som ikke kan ta seg fram ved offentlige transportordninger kan søke fylkeskommunale/kommunale transporttjenester for funksjonshemmede (ofte forkortet til TT-transport). Transporttjenesten skal gi muligheter til å delta i aktiviteter i nærmiljøet på lik linje med den øvrige befolkningen. TT-transport skal kun brukes til lokale fritidsreiser, og ikke til syketransport, legebesøk, reise til fysioterapi eller andre reiser som dekkes av folketrygden. Fylkene har ansvaret for tjenesten, men i de fleste tilfeller går søknaden om transporttjeneste til kommunen. Det finnes egne skjemaer. Legeerklæring skal vanligvis følge søknaden. Alle som er godkjente brukere av transportordningen kan ha med seg en ledsager gratis.

 

 Se også alfabetisk oversikt over rettigheter og tilbud under hovedmenyen: "Støtte og hjelp".

 

Side-alternativer