Personlige verktøy
Du er her: Forside Rettigheter Rettigheter og tilbud for personer med hørselsvansker
Tilbake til Sansetap.no

Rettigheter og tilbud for personer med hørselsvansker

 

 • Stønad til høreapparat
  Dersom høreapparat er av vesentlig betydning for hørselsfunksjonen har man rett til stønad til høreapparat etter Lov om folketrygd. Det er satt en stønadsgrense. Hvis man velger et apparat som overstiger stønadsgrensen, må man selv betale den overskytende del av beløpet. Hvis man er under 18 år eller hørselsskaden er godkjent som yrkesskade fravikes denne regelen.  Retten til stønad til høreapparat er hjemlet i Lov om folketrygd § 10-7.

 • Gjenanskaffelse av høreapparat 

  I henhold til Lov om Folketrygd, Forskrift om stønad til høreapparat og tinnitusmasker gis det:

  Stønad til gjenanskaffelse av høreapparat når

  • det har gått minst 6 år siden medlemmet fikk stønad til høreapparat, og høreapparatet ikke lenger fungerer tilfredsstillende, og det ikke er regningssvarende å reparere det

  • utprøving av nytt høreapparat har vist at dette gir brukeren en vesentlig bedre hørselsfunksjon

  • bruker på grunn av vesentlig endring i funksjonsevne ikke lenger er i stand til å betjene høreapparatet

 • Reparasjon av høreapparat

  Folketrygden dekker utgifter til reparasjon av høreapparatet. Hvis skaden skyldes skjødesløs behandling av apparatet, dekkes ikke utgiftene. Selv om folketrygden har gitt stønad til anskaffelse av høreapparat, blir høreapparatet medlemmets eiendom. Høreapparatbrukere som er over 18 år har ikke krav på stønad til nytt høreapparat selv om apparatet blir borte eller helt ødelagt. Det kan derfor være lurt å forsikre apparatet. Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) har slik forsikring innbakt i medlemsavgiften.

 • Tinnitusmaskerer

  Personer med tinnitus bør unngå total stillhet. Noen opptreningsprogram brukt i tinnitusbehandling bruker  bakgrunnsslyd som en del av behandlingen. Det finnes ulike hjelpemidler som forsterker omgivelseslyd og lager sus/støy som skal hjelpe den tinnitusrammede til ikke å lytte på sin tinnitus. Denne type hjelpemidler blir dekket etter Lov om folketrygd. Også for disse hjelpemidlene er det satt en stønadsgrense.

 • Rehabiliteringstilbud

  Tilpasningskurs for hørselshemmede og pårørende. Kursene gir opplæring som tar sikte på at man skal  fungere bedre og bli mer selvhjulpen i dagliglivet eller arbeidslivet. Hørselshemmede kan i hovedregel få dekket utgifter for inntil tre tilpasningskurs med tilhørende suppleringskurs. Utgifter til tilpasningskurs for pårørende (familie, slektninger og andre nærstående personer) kan også dekkes. Kursene arrangeres vanligvis i regi av organisasjoner eller instanser som har kompetanse på feltet. På ditt lokale NAV-kontor kan du også få flere opplysninger om opplæringstiltakene.

  Se også oversikt over kurstilbud:
 • Tolketjenesten

  En tolk eller tolk/ledsager fungerer som et bindeledd mellom hørende som snakker norsk og hørselshemmede eller døve som snakker tegnspråk eller benytter en annen kommunikasjonsmetode innenfor norsk og tegnspråk. NAV Tolketjeneste formidler tolkeoppdrag og utfører tolking. Det kan være bruk for tolk eller tolk/ledsager i ulike sammenhenger, for eksempel møter, legebesøk, fritidsaktiviteter eller sosiale sammenkomster. Både den hørselshemmede og den hørende kan ta initiativ til å skaffe tolk.

  Det finnes flere typer tolkemetoder:

  • tegnspråk/taktilt tegnspråk

  • ulike håndalfabet (enhåndsalfabet eller tohåndsalfabet)

  • taletolking

  • skrivetolking

 

 Se også alfabetisk oversikt over rettigheter og tilbud under hovedmenyen: "Støtte og hjelp".
 

Side-alternativer