Personlige verktøy
Du er her: Forside Rettigheter Rettigheter og tilbud for personer med alvorlig grad av kombinerte syns- og hørselsvansker
Tilbake til Sansetap.no

Rettigheter og tilbud for personer med alvorlig grad av kombinerte syns- og hørselsvansker

Personer med alvorlig grad av kombinerte syns- og hørselsvansker/døvblindhet har spesielle behov og har rettigheter tilknyttet dette. I tillegg gjelder de samme rettighetene som er nevnt for personer med synsnedsettelse og personer med hørselsnedsettelse.

 

Se utdrag fra videoen: "Når syn og hørsel svikter"
Se videoen i tekstet versjon eller tolket på tegnspråk. 

Hør lydbeskrivelsen eller les dialogen og beskrivelsen av handlingsforløpet.

 

 

 

 

 

 

 

 

Se videoen i tekstet versjon eller tolket på tegnspråk. 

Hør lydbeskrivelsen eller les dialogen og beskrivelsen av handlingsforløpet.

 

 • Tolk - ledsagertjeneste  (§ 10-6 og 10-7 i Lov om folketrygd). En tolk eller tolk/ledsager fungerer som et bindeledd mellom hørende som snakker norsk og hørselshemmede eller døve som snakker tegnspråk eller benytter en annen kommunikasjonsmetode innenfor norsk og tegnspråk.
   
  NAV Tolketjeneste formidler tolkeoppdrag og utfører tolking. Det kan være bruk for tolk eller tolk/ledsager i ulike sammenhenger, for eksempel møter, legebesøk, fritidsaktiviteter eller sosiale sammenkomster. Både den hørselshemmede og den hørende kan ta initiativ til å skaffe tolk. tar imot og formidler tolkeoppdrag.

  Det finnes flere typer tolkemetoder:
 • tegnspråk/taktilt tegnspråk 

 • ulike håndalfabet (enhåndsalfabet eller tohåndsalfabet)

 • haptisk kommunikasjon

 • taletolking  

 • skrivetolking 

  Tolk-ledsagertjeneste innebærer også beskrivelse og informasjon om situasjonen man befinner seg i, ledsaging til/fra og underveis i oppdraget. For nærmere informasjon om tolk-ledsagertjeneste for syns- og hørselshemmede/døvblinde, kontakt Tolketjenesten ved NAV Hjelpemiddelsentralen i hjemfylket.

 

 • Trygdestønader gis etter spesielle regler, blant annet Grunnstønad og Hjelpestønad (§6-3 og §6-4 i Lov om folketrygd).
   
 • Honnørrabatt - Tilleggslegitimasjon for personer med døvblindhet - "Grønt kort" 
  Sammen med annen legitimasjon gir «det grønne kortet» rett til honnørrabatt og gratis reise for en ledsager på reiser med transportmidler som mottar offentlig støtte. Ordningen med gratis reise for ledsager gjelder ikke på fly. 

Hvem utsteder «det grønne kortet»?

Tilleggslegitimasjonskortet utstedes av sentrene som inngår i
Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde:

Regionsenter for døvblinde, Universitetssykehuset Nord-Norge
Region: Finnmark, Troms og Nordland

Signo skole- og kompetansesenter
Region: Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Buskerud, Vestfold og Østfold

Statped, Landsdekkende faglig enhet, kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet
Region: Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland

Statped, Landsdekkende faglig enhet, kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet
Region: Trøndelag, Hedmark, Oppland, Akershus og Oslo 

Les mer om honnørrabatt/grønt. 

 • Tilpasningskurs
  Etter Lov om Folketrygd, § 10-7 tredje ledd gis det rett til opplæringstiltak for døvblinde.
  Hensikten med tiltaket er å kunne styrke evnen til å klare seg i dagliglivet. Tiltaket gis som tilpasningskurs.

  Eikholt - nasjonalt ressurssenter for døvblinde, er tildelt ansvar for å arrangere kursene. Folketrygden dekker utgiftene for kursdeltaker til reise,  tolk/ledsager og kursopplegg, etter godkjenning fra det lokale NAV kontoret. Kursdeltaker har rett til å ha med pårørende/ledsager i tillegg til godkjent tolk/ledsager. Reise og oppholdutgifter dekkes etter Lov om folketrygd. Kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste (§ 5 -18), eller annen godtgjøring for ledsager, må tas opp det lokale NAV kontoret.
  Se Lov om folketrygd § 10-7, tredje ledd.
  Se Eikholt nasjonalt ressurssenter for døvblinde

 • Gratis nyhetsavis og ukeblad, produsert i storskrift, punktskrift, lydutgave el. elektronisk
  Foreningen Norges døvblindes redaksjon holder til i Arendal. De produserer den daglige nyhetsavisen "Punktnytt" og "Døvblindes ukeblad". Begge kommer ut i punktskrift, storskrift og sakte innlest på DAISY-CD. Tilbudet er finansiert av Kultur- og kirkedepartementet. 
  Henvendelse: FNDB-REDAKSJONEN, Postboks 354, 4803 Arendal.
  Telefon og teksttelefon 37 02 11 47. E-post: fndbred@online.no

     

 •  Kurs, sosialt samvær, turer, dagsentertilbud, kontaktklubber 

    Tilbud gjennom interesseorganisasjonene:

 Se også alfabetisk oversikt over rettigheter og tilbud under hovedmenyen: "Støtte og hjelp".

Side-alternativer