Personlige verktøy
Du er her: Forside Kommunikasjon
Tilbake til Sansetap.no

Kommunikasjon med redusert syn og hørsel

Vi mennesker er sosiale vesener og kommunikasjon med andre er et vesentlig og viktig aspekt i våre liv. Evnen til å kommunisere er avgjørende for å formidle våre meninger, behov og følelser. Det er gjennom kommunikasjon vi skaper de sosiale relasjonene, det som gjør oss til deltagere i livet omkring oss.

Når mennesker kommuniserer med hverandre, skjer det mye: 

 • Vi gir informasjon til hverandre.
 • Vi skaper mening i det som foregår.
 • Vi regulerer interaksjonen.
 • Vi uttrykker og utvikler vår relasjon.
 • Vi utøver sosial kontroll.
 • Vi fortolker oss selv og vår omverden i forhold til andres respons på oss.

(Hentet fra: ”Erfaringer fra mennesker med døvblindhet - et nordisk prosjekt” Temahefte nr. 4 – «Å kunne delta - Om å være delaktig til tross for en progredierende funksjonshemning». Skrevet av Birgitte Ravn Olesen og Kirsten Jansbøl. Side 11 og 12. Utgiver VidensCentret for DøvBlindBlevne 2005.)

Det er først og fremst når hørselen er nedsatt at det kan oppstå vansker med kommunikasjonen. Når synet i tillegg er redusert, avtar evnen til kommunikasjon ytterligere.

 

For å opprettholde kontakten med andre, må syn og hørsel utnyttes så langt det er mulig. Selv med svært redusert syns- og hørselsfunksjon kan kommunikasjon med andre opprettholdes. Men de individuelle forskjellene krever individuelle tilpasninger og kommunikasjonsmetoder. 

Ulike kommunikasjonsformer

 

bokstavert kommunikasjon   bruk av samtaleforsterker

 

Kommunikasjonen kan skje ved å nyttiggjøre seg:

 • Hørselsrester og høreapparat. Dersom noe av hørselen er intakt, kan samtalen foregå gjennom et høreapparat under gunstige forhold, det vil si uten forstyrrende støy og ved rolig og tydelig tale. Samtaleforsterker kan være et godt alternativ til høreapparat.
 • Synsrester. De som har tilstrekkelig synsfunksjon kan avlese tegnspråk eller skrift under gunstige forhold. Gode lysforhold, forstørret skrift og gode kontraster mellom bokstaver og bakgrunn kan gjøre det lettere å lese. For å kunne avlese tegnspråk visuelt må lyset falle på den som snakker og avstanden mellom personene må tilpasses.
 • Berøring og bevegelse (taktil sans). Personer uten syns- og hørselsfunksjon kan kommunisere ved å holde på og "avlese" samtale-partnerens hender og føle tegnene eller bokstavene som utføres. Enkelte foretrekker å bruke skrift i håndflaten. 
   

Eksempler på kommunikasjonsformer

Mange foretrekker å bruke den kommunikasjonsformen og de kommunikasjonskanalene som de er vant til. Dette vil ofte kreve tilpasninger. For noen vil syns- og hørselstapet være så alvorlig at det medfører endring av kommunikasjonskanal og behov for å lære nye kommunikasjonsformer.

Tegnspråk og/eller tydelig tale via høreapparat eller forsterkerutstyr er de vanligste kommunikasjonsformer ved nedsatt hørsel/døvhet. Når synet i tillegg svikter må andre kommunikasjonsformer tas i bruk. Det benyttes ofte en kombinasjon av de forskjellige kommunikasjonsformene, alt etter situasjon og samtalepartner.

Les mer ved å trykke på lenkene under:

Når kommunikasjon blir vanskelig 

Når hørselen er nedsatt kan mange ord i samtalen forsvinne eller misforstås.

Hvis synet i tillegg er svekket, kan det bli  vanskelig å munnavlese. For å følge med i samtalen, prøver mange å gjette hva som blir sagt ut fra konteksten. Noen ganger er svarene adekvate, mens andre ganger er de det ikke.  

Nye samtalepartnere som ikke kjenner hørselstapet, kan lett misoppfatte situasjonen. Personen med nedsatt hørsel kan oppfattes som begynnende dement. Det er derfor viktig å forsikre seg om at man benytter den kommunikasjonsmetoden som fungerer best for den enkelte. 

(Utdrag fra videoen "Når syn og hørsel svikter")

Se videoen i tekstet versjon eller tolket på tegnspråk. (Dessverre fungerer ikke denne videoen lenger, fordi Adobe ikke lenger støtter Flash).

Hør lydbeskrivelsen eller les dialogen og beskrivelsen av handlingsforløpet.
 

Tips for bedre kommunikasjon 

 

Det kan nok være en konflikt mellom en hektisk hverdag for de ansatte og brukere som trenger mer tid enn andre for å forstå hva som blir sagt. Det er allikevel viktig å ta seg den nødvendige tiden som trengs for å unngå misforståelser, usikkerhet, sosial utilpasshet og isolasjon.

 

Side-alternativer