Personlige verktøy
Du er her: Forside Kommunikasjon
Tilbake til Sansetap.no

Kommunikasjon med redusert syn og hørsel

Vi mennesker er sosiale vesener og kommunikasjon med andre er et vesentlig og viktig aspekt i våre liv. Evnen til å kommunisere er avgjørende for å formidle våre meninger, behov og følelser. Det er gjennom kommunikasjon vi skaper de sosiale relasjonene, det som gjør oss til deltagere i livet omkring oss.

Når mennesker kommuniserer med hverandre, skjer det mye: 

 • Vi gir informasjon til hverandre
 • Vi skaper mening i det som foregår
 • Vi regulerer interaksjonen
 • Vi uttrykker og utvikler vår relasjon
 • Vi utøver sosial kontroll
 • Vi fortolker oss selv og vår omverden i forhold til andres respons på oss
   
(Fra ”Erfaringer fra mennesker med døvblindhet-et nordisk prosjekt” Heftet: Å kunne delta. Skrevet av Birgitte Ravn Olesen og Kristen Jansbøl. Side 11 og 12. Utgiver VidensCentret for DøvBlindBlevne 2005.)
 

Det er først og fremst når hørselen er nedsatt at det oppstår kommunikasjonsproblemer. Når synet i tillegg er redusert, avtar evnen til kommunikasjon ytterligere. For å opprettholde kontakten med andre må syns-og hørselsrester utnyttes så langt det er mulig. Selv med tapte sanser kan kommunikasjon med andre opprettholdes.  Men de individuelle forskjellene krever individuelle tilpasninger og kommunikasjonsmetoder. 

Forskjellige kommunikasjonsformer

bokstavert kommunikasjon   bruk av samtaleforsterker

Kommunikasjonen kan skje ved å nyttegjøre seg:
 

 • Hørselsrester og høreapparat. Dersom noe av hørselen er intakt, kan samtalen foregå gjennom et høreapparat under gunstige forhold, d.v.s. uten forstyrrende støy og ved rolig og tydelig tale. Samtaleforsterker kan være et godt alternativ til høreapparat.
 • Synsrester. De som har tilstrekkelig synsfunksjon kan avlese tegnspråk eller skrift under gunstige forhold. Gode lysforhold og forstørret skrift gjør det lettere å lese. For å kunne avlese tegnspråk visuelt må lyset falle på den som snakker og avstanden mellom personene tilpasses.
 • Berøring og bevegelse (taktil sans). Personer uten syns- og hørselsfunksjon kan kommunisere ved å holde på samtale-partnerens hender og føle tegnene eller bokstavene som utføres. Enkelte foretrekker å bruke skrift i håndflaten. 
   

Eksempler på kommunikasjonsformer

Ved nedsatt syn og hørsel vil de fleste foretrekke å få tilrettelegginger og tilpasninger som gjør det mulig å bruke den kommunikasjonsform og kommunikasjonskanal som de er vant til. For noen vil  syns- og hørselstap være så alvorlig at det medfører endring av kommunikasjonskanal og behov for å lære nye kommunikasjonsformer. Tegnspråk og tydelig tale via høreapparat eller forsterkerutstyr er de vanligste kommunikasjonsformer ved nedsatt hørsel/døvhet. Når synet i tillegg svikter må andre kommunikasjonformer tas i bruk. Det benyttes ofte en kombinasjon av de forskjellige kommunikasjonsformene alt etter situasjon og samtalepartner.

Når kommunikasjon blir vanskelig 

Når hørselen er nedsatt kan mange ord i samtalen forsvinne eller misforståes, og er synet i tillegg synet svekket, blir det vanskelig å munnavlese. For å følge med i samtalen prøver de som har dårlig hørsel ofte å kompensere for syns- og hørselstapet ved å gjette hva som blir sagt ut fra konteksten. Noen ganger er svarene adekvate, mens andre svar er det ikke. Nye samtalepartenere som ikke kjenner til hørselsproblemene, kan lett misoppfatte den hørselshemmede som mentalt redusert. Det er derfor viktig å forsikre seg om at man benytter den kommunikasjonsmetoden som fungerer best for den enkelte.
 

(Utdrag fra videoen "Når syn og hørsel svikter")
 

Se videoen i tekstet versjon eller tolket på tegnspråk.

Hør lydbeskrivelsen eller les dialogen og beskrivelsen av handlingsforløpet.

 

Tips for bedre kommunikasjon 

 

Det kan nok være en konflikt mellom en hektisk hverdag for de ansatte og brukere som trenger mer tid enn andre for å forstå hva som blir sagt. Det er allikevel viktig å ta seg den nødvendige tiden som trengs for å unngå misforståelser, usikkerhet, sosial utilpasshet og isolasjon.
Side-alternativer