Personlige verktøy
Du er her: Forside Hjelpemidler og tiltak
Tilbake til Sansetap.no

Tiltak for å kompensere for sviktende syn og hørsel

Bruk av hjelpemidler og fysisk tilrettelegging der man bor er tiltak som kan kompensere for sviktende syn og/eller hørsel. Omgivelsenes kunnskap og holdninger er også viktig i denne sammenheng.

Hensikten med hjelpemidler og tilrettelegging

Hensikten med hjelpemidler er å nytte syn og hørsel best mulig, selv om funksjonen er nedsatt. I mange tilfeller kan hjelpemidler bidra til at man kan mestre dagligdagse gjøremål som å lese, lytte, se på tv, bevege seg og liknende.

Noen hjelpemidler er basert på bruk av berøring som støtte eller erstatning for tapt syn. Andre er basert på hørselen og forsterking av lyd. Selv om hjelpemidler ikke kan erstatte tapte sanser, kan de til en viss grad kompensere for redusert funksjon, løse en del praktiske problem og bidra til å gjøre hverdagen enklere.

Det er viktig at hjelpemidlene er tilpasset behovet og man er motivert til å bruke dem. God opplæring og oppfølging er en forutsetning.

Ved behov for hjelpemidler kan kommunens syns- og hørselskontakt eller ergoterapeut og/eller  NAV Hjelpemiddelsentral kontaktes.
Les mer under Hjelpeapparatet.

Fysisk tilrettelegging der man bor, kan også bidra til å bedre livskvaliteten. For eksempel å kunne bevege seg til og fra rommet på sykehjemmet kan være avgjørende for å opprettholde sosiale aktivitet og å unngå isolasjon.

Gode lysforhold og markeringer av trapper og gangveier er med på å skape oversikt i miljøet der de eldre bor. Denne type tiltak i miljøet opprettholder selvstendighet og reduserer passivitet og fallulykker. 

Hjelpemidler

Her vises eksempler på noen hjelpemidler som kan være til nytte for personer med redusert syn eller hørsel, og kombinerte sansetap. Oversikten er ikke en detaljert beskrivelse av alle hjelpemidler som er tilgjengelige, men gir et lite innblikk i hvilke muligheter som finnes.

Se og les mer om hjelpemidler:

Syn

 

Hørsel

 

Kombinerte sansetap

lupe   samtaleforsterker med hodetelefon   talemaskin

 

 Eksempel på tilrettelegging i en omsorgsbolig

Havsteinekra 11 i Trondheim er et botilbud for for personer som er døve og døvblinde. Det er en heldøgns omsorgsbolig med ti leiligheter. I huset er det lagt vekt på tilpasset belysning, gode kontraster og farger og materialvalg, slik at beboerne kan nytte syns- og hørselsrestene funksjonelt. Hagen utenfor er laget for å stimulere lukte- og smakssansen.

Tidligere fagkoordinator Markus J. Isakka forteller at et slikt tilpasset hus ikke er stort dyrere enn andre hus. Men det krever en større bevissthet ved valg av lyskilder, farger og materialer enn det som er vanlig. Beboerne bor i sine private leiligheter, men huset er døgnbemannet med et personale som behersker de kommunikasjonsformene beboerne bruker. 

Se videoen i tekstet versjon eller tolket på tegnspråk. 

Hør lydbeskrivelsen eller les dialogen og beskrivelsen av handlingsforløpet. 

 

Tilrettelegging på sykehjem

rotete korridor med generende motlys

Se og les mer om fysisk tilrettelegging hvordan hverdagen kan gjøres enklere for beboere med redusert syn og/eller hørsel på sykehjemmet.

Kunnskap og holdninger hos nærpersonene er viktig, også når det gjelder å legge forholdene til rette med tanke på sansetapene. Det er mange små og store tiltak som kan bidra til å gjøre hverdagen enklere.

Noen eksempler er:

  • sørge for at høreapparater, briller og hjelpemidler fungerer som de skal
  • tilrettelegge for sosialt fellesskap og gode samtaleforhold 
  • tilrettelegge for selvstendighet og aktivitet

 

 

 

Tilrettelegging i hjemmet

hjemmehjelpen samler tingene hun finner i en kurv

Se og les mer om hvordan Rigmor har tilrettelagt sin hverdag og hvordan hun ideelt sett ønsker at hverdagen
kunne bli enda bedre.

 

 
 


Ta kontakt med syns- og hørselskontakten i kommunen

Alle som har et varig syns- og/eller hørselstap kan søke om lån av hjelpemidler fra NAV Hjelpemiddelsentral etter gjeldende regler. Ta kontakt med syns- eller hørselskontakten, eventuelt ergoterapeuten, i hjemkommunen for å få mer informasjon om tekniske hjelpemidler. Informasjonstjenesten i kommunen er behjelpelig med å finne rette person.

Syns- og hørselskontaktene og ergoterapeutene formidler syns- og hørselshjelpemidler og tilbyr opplæring og oppfølging i bruk av hjelpemidlene. Det er viktig at bruker og fagperson bruker god tid og arbeider sammen for å finne gode løsninger.

 

Unngå en passiv og isolert tilværelse

Les om betingelser for god kommunikasjon

 

Side-alternativer