Personlige verktøy
Du er her: Forside
Tilbake til Sansetap.no

Syn og hørsel hos eldre

Med alderen svekkes sansene våre. Både syn og hørsel blir redusert hos de fleste av oss med årene. For noen er disse sansetapene så alvorlige at livskvaliteten blir kraftig redusert. Bruk av hjelpemidler og fysisk tilrettelegging i hjemmet eller på sykehjemmet er tiltak som kan kompensere for sviktende syn og hørsel og bidra til en bedre hverdag. Omgivelsenes kunnskap og holdninger er også viktig i denne sammenheng.

 "Syn og hørsel hos eldre" brukte Flash Player for å vise simulatorer og portretter på nettsidene. Fra og med 01.01.2021 avsluttet Adobe støtten for Flash Player. Avspilling av portretter og simulatorer er av den grunn ikke mulig. 

 

blind mann med ledsager

Dårlig syn hindrer mange eldre i å ta seg fram utenfor hjemmet, utføre praktiske gjøremål og følge med i avisen. Hørselen kan bli så dårlig at det er vanskelig å føre en samtale eller høre på radio og lyden fra TV. Når både syn og hørsel svikter blir problemene ekstra store. Resultatet kan bli sosial isolasjon og redusert livskvalitet. Men livskvalitet har ingen aldersgrense. 

Det er derfor viktig at både syn og hørsel kartlegges hos eldre  slik at nødvendige tiltak blir satt i verk. Tiltakene kan være tilpassing av hjelpemidler, fysisk tilrettelegging i boligen, bruk av teknikker for å bedre kommunikasjonen og kunnskap om rettigheter for personer med sansetap.

”Syn og hørsel hos eldre” har som mål å være en informasjonsbase og en læringsressurs om hvordan det er å leve med svekket syn og/eller hørsel. Nettstedet viser eksempler på tiltak som kan settes inn og hvordan omgivelsene kan forholde seg til syns- og hørselshemmede for å bedre forholdene både fysisk og sosialt.

"Syn og hørsel hos eldre" er rettet mot personale som arbeider i eldreomsorgen og mot pårørende til eldre med sansetap. Men nettstedet kan også brukes av personer som selv har syns- og/eller hørselsnedsettelse.

 

 

 

 

Hvor mange har syns - eller hørselsvansker?

Forekomsten av syns- og hørselshemming øker med alderen.

  • 10 % av alle over 70 år mister lesesynet.
  • Hver tiende person over 70 år er praktisk blinde av aldersbetinget makula degenerasjon (AMD).

Det er 6-8 ganger større sannsynlighet for å få en øyesykdom blant eldre over 65 år enn i befolkningen forøvrig. De vanligste årsakene er øyesykdommene:

Kilde: Norges Blindeforbund

 

Redusert hørsel er vanlig fra ca. 50-60 års alder. Aldersrelaterte hørselsforandringer, støy og skader etter sykdommer er de vanligste årsakene til alvorlige hørselsvansker i eldre år.  Hørselstap som følge av høy alder er ansett som helt normalt, men omfanget av hørselsvanskene varierer fra person til person.

  • I aldersgruppen 60-79 år har 60 % redusert hørsel.
  • 91 % av nordmenn over 80 år opplever tap av hørsel.
Kilder: Folkehelseinstituttet og Hørselshemmedes Landsforbund


Les mer om synsvansker og hørselsvansker, hjelpemidler og tiltak og rettigheter for disse gruppene. 

Alvorlige syns- og hørselsvansker i kombinasjon/døvblindhet 

Flere eldre enn tidligere antatt har alvorlige syns- og hørselsvansker i kombinasjon. Det antas at 4-5 % av alle som bruker pleie- og omsorgstjenester har kombinerte sansetap i så alvorlig grad at det oppstår problemer i dagliglivet. Andelen blant de som bor på sykehjem antas å være langt høyere, ca. 10 %. Det vil si at minst hver tiende beboer på norske sykehjem har behov for syns- og hørselsmessig tilrettelegging slik at hverdagen kan gjøres enklere og de eldre kan stimuleres til sosial og fysisk aktivitet.

 

Døvblindhet

to hender i samtale

Når syns- og hørselsvanskene er så alvorlige at synstapet ikke kan kompenseres for med hørsel, og hørselstap ikke kan kompenseres for med syn, brukes betegnelsen døvblindhet.

En vanlig oppfatning er at personer med døvblindhet lever i en fullstendig taus og mørk verden og at de gjerne er født med døvblindhet. Men de fleste har en synsrest eller hørselsrest eller begge deler som de kan nyttiggjøre seg hvis det legges til rette for det. Mange har hatt normalt syn og/eller god hørsel tidligere i livet, men sykdom, skade eller alder har svekket sansene så mye at man bruker betegnelsen døvblindhet.


Et kombinert, alvorlig sansetap innebærer ofte store praktiske og sosiale konsekvenser, særlig i forhold til kommunikasjon, informasjonstilegnelse og orientering/mobilitet. På disse områdene trenger personer med døvblindhet spesielle tiltak og tjenester for å kunne opprettholde en ønsket livskvalitet. 

Les mer om hvordan døvblindhet defineres, om kartlegging og utredning av syn og hørsel (sjekkliste i PDF format) og om rettigheter.

 

Portretter av personer med kombinerte sansetap

sigvart portrett   reidun portrett   jens portrett   ragnhild portrett

 

Se video av Sigvart Mokstad, Reidun Holt, Jens Larssen og Ragnhild Håbjørg som forteller om hvordan det er å leve med syns- og hørselshemning.

"Syn og hørsel hos eldre" hadde egne mediespillere for å vise simulatorer og portretter på nettsidene, som krevde Adobe Flash Player for å kunne fungere. Fra og med 01.01.2021 avsluttet Adobe støtten for Flash Player. Avspilling er derfor ikke mulig. 

 

Eksempler på syns- eller hørselshemning

 

synstapssimulator audiotapsimulatorthumb

Med alderen øker sjansen for å få en eller flere øyesykdommer. De ulike øyelidelsene gir forskjellige problemer.

Synstapsimulatoren prøver å gi et inntrykk av hvordan forskjellige synsskader påvirker synsinntrykkene og hvordan konsekvensene kan variere fra situasjoner til situasjon.

Les mer om aldersrelaterte synstap.

At hørselen svekkes med alderen er allment kjent, men hvordan endrer denne svekkelsen hørselsbildet?

Hørselstapsimulatoren  prøver å gi et inntrykk av hvordan aldersrelatert hørselstap fortoner seg. Ved 70 årsalderen er tapet moderat, mens ved 85 årsalderen bli tapet mer alvorlig.

Les mer om aldersrelaterte hørselstap.
 

logo helse og rehabilitering

 

 

"Syn og hørsel hos eldre" er laget med midler fra stiftelsen Helse og Rehabilitering. Søkerinstans var HLF, Hørselshemmedes Landsforbund.

Nettstedet er produsert av InterMedia, Universitetet i Oslo (UiO).

 

Else Marie Svingen, tidligere Statped, har hatt hovedansvar for hele prosjektet og senere fungert som redaktør frem til 2020. 

Statped, Landsdekkende faglig enhet, kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet er nå ansvarlig for innholdet. Det er satt i gang et arbeid for å overføre innholdet til en ny nettside, som vil plasseres under www.dovblindhet.no. Dette arbeidet beregnes ferdig høst 2021. 

Det faglige innholdet på "Syn og hørsel hos eldre" oppdateres for tiden ikke.

Kontakt: Nina Sellæg, e-post: nina.sellaeg@statped.no

Mer om nettstedet "Syn og hørsel hos eldre".

Side-alternativer